Registratie

Gelieve alle verplichte velden met een (*) in te vullen.

Gelieve jouw invoer na te kijken
Jouw gegevens
Gelieve jouw invoer na te kijken
Gelieve jouw invoer na te kijken
Gelieve jouw invoer na te kijken
Default
Sluiten

Jouw geboortedatum wordt enkel ter registratie van interne statistieken en voor het optimaliseren van zoekresultaten gebruikt.

Default
Sluiten

De postcode wordt enkel ter registratie van interne statistieken en voor het optimaliseren van zoekresultaten gebruikt.

Gelieve jouw invoer na te kijken
Jouw toegangsgegevens
Gelieve jouw invoer na te kijken
Default
Sluiten

Geef hier de registratiecode in zoals gecommuniceerd om je als rechthebbende te identificeren.

Gelieve jouw invoer na te kijken
Default
Sluiten

Instructies voor een veilig wachtwoord
Gebruik ten minste 6 tekens.
Gebruik ten minste 2 van volgende tekens:
- kleine letters (a-z)
- hoofdletters (A-Z)
- cijfers (0-9)
- speciale tekens: _ - / ( ) + * . : ; , # $ % & / = ?
Spaties kunnen niet gebruikt worden.
Onveilig gemarkeerde wachtwoorden kunnen niet gebruikt worden.

Tip
Om een veilig wachtwoord te kiezen:
- gebruik tekens uit alle 4 de groepen
- gebruik een lang wachtwoord (> 12 tekens)
- gebruik meer dan één speciaal teken

Gelieve een wachtwoord in te geven.
Te onveilig Voldoende veilig Zeer veilig
De wachtwoorden komen niet overeen.
Gelieve jouw invoer na te kijken
Gelieve jouw invoer na te kijken

Hartelijk dank voor jouw registratie!We hebben zonet een e-mail met een activatiecode naar het opgegeven e-mailadres gestuurd. Geef deze code in in het veld "ACCOUNT ACTIVEREN". Nadien is jouw toegang actief en kan je je aanmelden met jouw e-mailadres en wachtwoord, zoals gekozen tijdens de registratie.

Indien je deze e-mail niet ontvangen hebt, kan dit de volgende oorzaken hebben:
- Jouw Postvak IN is vol. Er is geen opslagplaats meer beschikbaar. Maak ruimte vrij om nieuwe e-mails te ontvangen.
- Onze e-mail is in jouw SPAM folder terecht gekomen. Neem daar een kijkje en sta ons toe als afzender.
- Jouw e-mails in jouw Postvak IN werden nog niet vernieuwd. Je kan dit manueel doen via "e-mails ontvangen".
- Er is een schrijffout in jouw e-mailadres geslopen. Contacteer ons via het contactformulier "Problemen bij het registreren?", we corrigeren dit graag.

Indien je na 30 minuten nog steeds geen e-mail van ons ontvangen hebt, stuur ons dan een bericht via het contactformulier "Problemen bij het registreren?", we helpen je graag verder.Met vriendelijke groeten,

het Benefits at Work team

support@benefitsatwork.be

Problemen bij het registreren?

Gelieve alle verplichte velden met een (*) in te vullen.

Gelieve jouw invoer na te kijken
Gelieve jouw invoer na te kijken
Gelieve jouw invoer na te kijken
Gelieve jouw e-mailadres in te geven.
Gelieve jouw invoer na te kijken
Gelieve jouw invoer na te kijken

Hartelijk dank!

We hebben jouw aanvraag goed ontvangen en zullen deze zo snel mogelijk behandelen!

Gebruiksvoorwaarden

1. Geldigheid

1.1 Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor het gebruik van het Benefits at Work-voordelenplatform https://orpea.benefitsatwork.be (“voordelenplatform”) door de medewerkers / leden van het bedrijf / de organisatie Orpea ( “medewerkers”; “bedrijf”).

1.2 De medewerker aanvaardt de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden vanaf de registratie op het voordelenplatform.

1.3 Wij hebben het recht om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De medewerker aanvaardt de toepassing van gewijzigde gebruiksvoorwaarden vanaf de eerste login op het voordelenplatform volgend op de kennisgeving van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

2. Toegang en gebruik van het voordelenplatform

2.1 Het gebruik van het voordelenplatform door de medewerker is gratis, maar vergt een voorafgaande registratie. Een medewerker zal slechts éénmaal registreren en is rechtstreeks of onrechtstreeks slechts houder van één registratie.

2.2 Tijdens de registratie ontvangt de medewerker toegangsgegevens tot het voordelenplatform. Deze toegangsgegevens zijn persoonlijk en verlenen enkel de medewerker het recht om gebruik te maken van het voordelenplatform. De medewerker zal deze persoonlijke toegangsgegevens bijgevolg niet aan derden mededelen en/of overdragen, dan wel op een andere wijze aan derden toegang verlenen tot het voordelenplatform. De medewerker zal deze persoonlijke toegangsgegevens tegen misbruik door derden beschermen en ten allen tijde verhinderen dat een derde zich met behulp van deze persoonlijke toegangsgegevens toegang verschaft tot het voordelenplatform .

2.3 Tijdens de registratie zal de medewerker tevens gevraagd worden enkele persoonsgegevens mede te delen. Onze Privacy & Cookie Policy is van toepassing op de verzameling en verwerking van deze persoonsgegevens. De medewerker garandeert dat deze persoonsgegevens ten alle tijden waarheidsgetrouw, actueel en volledig zijn en stelt ons onverwijld op de hoogte van enige wijziging.

2.4 Partijen kunnen de registratie van de medeweker ten alle tijden beëindigen met een opzegtermijn van één maand volgend op een schriftelijke kennisgeving van de beëindiging.

2.5 Wij behouden ons ten allen tijden het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling of kennisgeving een medewerker met onmiddellijke ingang de toegang tot het voordelenplatform te ontzeggen of te ontnemen, dan wel deze toegang tijdelijk te schorsen, onder andere in geval van een overtreding van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, een vermoeden van fraude, onbetamelijk of oneerlijk gedrag en op het ogenblik dat de medewerker het bedrijf verlaat.

3. Transacties

3.1 Het voordelenplatform is een virtuele marktplaats waarop de medewerker één of meerdere aanbieders kan ontmoeten met het oog op de eventuele totstandkoming van één of meerdere transacties.

3.2 Het tot stand komen van een eventuele transactie tussen de medewerker en een aanbieder verloopt evenwel volledig buiten het voordelenplatform overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten overeengekomen tussen de medewerker en de aanbieder. Wij zijn geen contractspartij in deze transactie en kunnen dan ook niet door de medewerker of de aanbieder worden aangesproken voor de uitvoering daarvan, noch verlenen wij enige waarborg of dienst-na-verkoop met betrekking tot deze transactie.

3.3 In geval van klachten of opmerkingen met betrekking tot een transactie, zal de medewerker zich rechtstreeks richten tot de relevante aanbieder.

4. Waarborgen

4.1 Wij verlenen aanbieders de mogelijkheid om hun aanbod in de beste omstandigheden kenbaar te maken op het voordelenplatform. Wij oefenen evenwel geen enkele invloed uit op de inhoud van dit aanbod. Zodoende kunnen wij geen waarborgen verlenen met betrekking tot dit aanbod, onder meer op het vlak van de door de aanbieder opgegeven informatie, de kwaliteit, de geschiktheid en/of de beschikbaarheid van het aanbod. Evenmin kunnen wij de werkelijke toekenning van kortingen, voordelen of besparingen door de aanbieders garanderen.

4.2 Wij doen tevens ons uiterste best om professionele aanbieders voor het voordelenplatform te zoeken. Wij kunnen evenwel geen waarborgen verlenen met betrekking tot hun contracthouding, dienst-na-verkoop en/of solvabiliteit.

5. Aansprakelijkheid

5.1 We besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van onze website. Deze inhoud is echter onderhevig aan wijzigingen, kan te allen tijde verwijderd worden en wordt aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. We zijn niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud op onze website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud.

5.2. We stellen alles in werking om een toegang te verlenen tot onze website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen we echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen we alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen van ons.

5.3 Zonder afbreuk te doen aan andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden en/of bepalingen van dwingend recht, zijn wij hoe dan ook slechts aansprakelijk voor de voorzienbare schade die het rechtstreeks gevolg is van een aan ons toerekenbare tekortkoming. Wij kunnen niet gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, zoals o.a. schade als gevolg van het niet kunnen beschikken over een goed of dienst, schade als gevolg van het verlies van een korting, besparing of voordeel, schade als gevolg van het verlies of de beschadiging van gegevens,…

6. Intellectuele eigendom

6.1 Wij zijn de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan onze website en onze dienstverlening. De medewerker verbindt zich ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit onze website bestaat, of een de